Yujin Jeong
Y.J 51471 ...South Korea
Yujin Jeong <ehtl77777@naver.com>

626 total hours
2018 03/28 Watsu Practitioner ...

2018 03/26 Watsu 3 Supervision with Gianni De Stefani ...2

2018 03/23-03/25 Watsu per casi speciali with Gianni De Stefani in India ...25

2018 03/13-03/18 Anatomy for Aquatic Bodyworkers with Gianni De Stefani in India ...50

2018 03/10-03/12 Watsu for Pregnancy with Xavier Boisson in India ...25

2018 02/17-02/22 Inner Watsu with Gianni De Stefani and Dariya Kuznik in India ...50

2017 04/12-04/13 WOGA 1 and 2 with Dariya Kuznik in India ...12

2017 03/20-03/26 OBA 3 Cosmic Body with Gianni De Stefani in India ...60

2017 03/01-03/06 Tantsu 1 with Xavier Boisson in India ...50

2017 02/22-02/28 OBA 2 - Oceanic Body with Gianni De Stefani in India ...60

2017 01/02-01/08 Watsu 3 with Gianni De Stefani in India ...50

2017 01/01 Watsu 2 Supervision with Gianni De Stefani demonstrating mastery ...2

2016 12/26-12/31 Shiatsu per Watsu with Petra Buschfeld in India ...50

2016 03/18-03/24 Watsu 2 with Gianni De Stefani in India ...50

2016 02/26-02/27 Watsu and Meditation with Xavier Boisson in India ...15

2016 02/24-02/25 Watsu and Breathing with Xavier Boisson in India ...15

2016 02/10-02/14 OBA 1 - Fluid Body for Watsuer with Gianni De Stefani in India ...25

2016 01/25 Watsu per bébé/Watsu for babies with Gianni De Stefani in India ...8

2016 01/21-01/23 Liquid Flow Basic with Dariya Kuznik in India ...11

2016 01/18-01/20 Basic Watsu with Dariya Kuznik in India ...16

2016 01/10 Watsu 1 with Gianni De Stefani in India ...50

View Full Transcript