Watsu Watsu

?cie?ka odkrywcza Watsu®

Ka?dy zaczyna nauk? poprzez dwa dni Basic Watsu, aby dowiedzie? si? jak podda? si? wodzie i pozwoli? jej robi? wszystko podczas utrzymywania bezpiecznego podparcia osoby w naszych ramionach: jak opa?? g??boko w pustk? podczas wydechu, która poprzedza wszystkie ruchy wchodz?ce w kontinuum z oddechem. Ci, którzy chc? dzieli? Watsu z rodzin?, przyjació?mi poprzedzaj? Basic kursy, w których ucz? si? form mog?cych by? zaadoptowanymi do kogokolwiek b?dziemy mieli w ramionach.

Alternatywna ?cie?ka mo?e by? po Basic, która zamiast formy jest oparta na formacie eksploracji z innymi potencja?u Watsu. Dwadzie?cia stacji ?cie?ki jest prezentowane w nowej ksi??ce Harolda: Watsu Basic and Explorer Paths

Na ka?dej stacji jest temat, ruch lub sposób anga?owania twojego cia?a, ilustrowany I prosty na tyle aby uzyska? jasny pomys? przed dwojga innych do Rundy Dru?ynowej w basenie. Wszystkie trzy jako grupowa eksploracja w ka?dym temacie, dzielenie informacji zwrotnych aby pomóc ka?demu w znalezieniu optymalnego zastosowania. Nast?pnie w Rundzie ka?dy otrzymuje sesj? rozpoczynaj?c? si? od pierwszego, który unosi na wodzie anga?uj?c tu?ów w po??czone z oddechem w kontinuum buduj?ce cisz?, w której jego drugie centrum tu?owia-serce jest anga?owane, jak eksploruje jego taniec, staje si? kontinuum, w którym wariancje jego tematu i inne ruch spontanicznie wyp?ywaj? z powrotem w cisz?. Tutaj oboje ??cz? si? i eksploruj? p?ynno?? razem z osob? pomi?dzy nimi, i gdy ko?cz? opadaj? z powrotem w pustk? przy wydechu gdzie sesja si? zacz??a, gdzie troje zacz?li by? jedno?ci?.

Ten pot??ny format jest przedstawiany tym , którzy ju? studiowali Basic Watsu i Basic Tantsu w: Basic Explorer Path Watsu

Wszystkie trzy Basic przedstawiane s? w intensywnym: Watsu Tantsu Basic Paths

Ka?dy z powy?szych mo?e poprzedzeniem zaawansowanego kursu: Explore Flow Watsu

Dla tych, którzy uko?czyli ju? Basic Watsu powy?sze po??czone jest z Basic Tantsu I Basic Explorer Path Watsu w intensywnym: Watsu Tantsu Explore Flow.

Format Rund Dru?ynowych zosta? rozwini?ty I dopracowany w kursach Harolda i Fabrizio Dalle Piane ucz?cych kombinacji nowego Tantsu i Watsu. Tantsu jest esencjonalnym kompanem na tej ?cie?ce ze wzgl?du na sposób w jaki anga?uje serce w po??czeniu z wewn?trznymi ruchami pomóg? nam w naszym Explore Flow w wodzie. Nowa ksi??ka Harold Tantsu a Yoga of the Heartjest ju? dost?pna.

Ci, którzy uko?czyli którykolwiek z powy?szych kursów maj? dost?p do Rejestru, a ci, którzy to w nim zaznacz? mog? przy??czy? sie do Rund Dru?ynowych, jak równie? do chc?cych ?wiczy? Tantsu.

Ta ?cie?ka i Tantsu przenosz? nas krok bli?ej do ?wiata Harolda, jego wizji jak? mia? na pocz?tku, gdy rozwija? Watsu i Tantsu. ?wiata, w którym ka?dy mo?e unosi? na wodzie lub trzyma? drug? osob? bez intencji, nowy humanizm anga?uj?cy kreatywno?? si? naszego ?ycia.

Zobacz wprowadzenie do Watsu Basic and Explorer Path

Watsu® and Tantsu® are registered service marks of Harold Dull.
GłównaPoczątkiTantsu®Książki DVDsRehabilitacjaKorzyściBadania
WABA
Szukaj Terapeutów •  KursySpasBaseny • Typowa Sesja • Scieżka odkrywcza

Webdesign by Blissland